Terug naar homepage

Dienstenwet

INFORMATIE VOOR DE CLIËNT

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Dirk DAWYNDT of Mr. Brecht DAWYNDT.

Mr. Dirk DAWYNDT is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van WEST VLAANDEREN.
Mr. Brecht DAWYNDT is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van WEST VLAANDEREN.

Het kantoor van Mr. Dirk DAWYNDT is gevestigd te 8670 KOKSIJDE, Zeelaan 195.
Het kantoor van Mr. Brecht DAWYNDT is gevestigd te 8670 KOKSIJDE, Zeelaan 195.

Mr. Dirk DAWYNDT oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA. Zijn vennootschap heet BVBA ADVOCATENKANTOOR DIRK DAWYNDT. Mr. Brecht DAWYNDT oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA. Zijn vennootschap heet BVBA ADVOCATENKANTOOR BRECHT DAWYNDT.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Dirk DAWYNDT is 0880.709.520.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Brecht DAWYNDT is 0696.813.752.

Per e-mail kan u Mr. Dirk DAWYNDT bereiken via dawyndt.dirk@skynet.be .
Per e-mail kan u Mr. Brecht DAWYNDT bereiken via brecht.dawyndt@advocaat.be .

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Dirk DAWYNDT en Mr. Brecht DAWYNDT is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits.
 
De polis die de beroepsaansprakelijkheid verleent dekking in de gehele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr. Dirk DAWYNDT en mr. Brecht DAWYNDT terecht voor onder meer volgende diensten: juridische advies, bijstand bij geschillen voor de Rechtbank.

Mr. Brecht DAWYNDT treedt ook regelmatig op in het kader van gerechtelijke mandaten zoals collectieve schuldenregelingen, bewindvoeringen, curator over onbeheerde nalatenschappen.

De overeenkomst die u met Mr. Dirk DAWYNDT aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van het kanton of de afdeling te Veurne bevoegd.

De overeenkomst die u met Mr. Brecht DAWYNDT aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van het kanton of de afdeling Veurne bevoegd.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Dirk DAWYNDT bereiken:
via post op het adres: Zeelaan 195, 8670 Koksijde
 via fax op het nummer: 058/52.17.05 
via e-mail op het adres: dawyndt.dirk@skynet.be 
of via telefoon op het nummer: 058/516.516

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Brecht DAWYNDT bereiken:
via post op het adres: Zeelaan 195, 8670 Koksijde
 via fax op het nummer: 058/52.17.05 
via e-mail op het adres:
brecht.dawyndt@advocaat.be via telefoon op het nummer: 058/516.516

opmerkingen:

op vraag van zijn cliënt verstrekken Mr. Dirk DAWYNDT en Mr. Brecht DAWYNDT informatie over zijn erelonen of berekeningswijze ervan.
Mr. Dirk DAWYNDT en Mr. Brecht DAWYNDT zijn niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB en van zijn balie en kan hier dus geen informatie over verschaffen aan zijn cliënten.
Mr. Dirk DAWYNDT en Mr. Brecht DAWYNDT maken geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij kan aldus geen informatie hierover aan zijn cliënten verschaffen.

DIENSTENWET

A. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt. De polis is afgesloten bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits. Alle informatie omtrent dekking en aard van de polis vindt u op bijgaande link: 
http://www.ordeexpress.be/artikel/26/24/nieuwe-polissen-burgerlijke-beroepsaansprakelijkheid-en-insolvabiliteit

B. Door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen apart in rekening worden gebracht. De dekking van algemene kantoorkosten (zoals port-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) gebeurt aan vaste barema's die jaarlijks worden aangepast en op eerste vraag bekomen worden. Al deze tarieven zijn exclusief btw.

C. De werkzaamheden worden op regelmatige tijdstippen en op eerste vraag van de opdrachtgever aan de cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de datum van de ereloonstaat.

D. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Mr. Dirk DAWYNDT - Mr. Brecht DAWYNDT is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Veurne. Geschillen m.b.t. de hoegrootheid van de erelonen kunnen in gemeenschappelijk akkoord worden voorgelegd aan de taxatiecommissie der advocaten te Veurne.

E. Derdengelden: De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling  van deze ingehouden bedragen te vorderen. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

F. Beëindiging van de overeenkomst: De cliënt kan op elk ogenblik  de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging  van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.